ปรัชญา/คติพจน์
ปรัชญา/คติพจน์

พุทธปรัชญา      

         นตถิ  ปัญญา  สมา  อาภา
       แปลว่า  “แสงสว่างใดเสมอเหมือนปัญญาไม่มี”


คำขวัญของโรงเรียน     

        “เป็นคนดี  รู้หน้าที่  มีวินัย  ตั้งใจเรียน”