วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์
          มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
พันธกิจ
          1. จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
          2. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ สามารถสร้างองค์ความรู้ของตัวเองได้ และสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
          3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการรัก หวงแหนในสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          4. ส่งเสริมกิจกรรมให้มีอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงการไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุข ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าและสร้างสรรค์
          5. น้อมนำศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
          6. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนานักเรียน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติ
          7. ส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีม และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีในองค์กร
          8. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายสังคม
          9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์คุณภาพ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง
          10. พัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล


เป้าประสงค์
          1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่สุจริตได้
          2. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ สามารถสร้างองค์ความรู้ และสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
          3. นักเรียนอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการรัก และหวงแหนในสถาบันหลัก
          4. นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าและสร้างสรรค์
          5. นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมเป็นผู้มีจิตอาสา กิริยางาม รักความสะอาด
          6. ครูน้อมนำศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
          7. ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนานักเรียน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติ
          8. ครูทำงานเป็นทีม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่ดีในองค์กร
          9. เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
          10. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ และพร้อมเข้าสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล


นโยบาย
          1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
          2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3. สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการรัก หวงแหนในสถาบันหลัก
          4. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
          5. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้วยการสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และแหล่งการเรียนรู้
          6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสถานที่
          7. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขตการศึกษา และระดับชาติ ให้สูงขึ้น
          8. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ โดยใช้กระบวนการวัฒนธรรมการวิจัย  วิจัยในชั้นเรียน โครงงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
          9. ส่งเสริมให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
          10. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบงานปกครองนักเรียน ระบบงานสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ
          11. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจ รู้จักใช้สิทธิ และหน้าที่ อย่างมีเหตุผลตามครรลองของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          12. จัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
          13. ส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
          14. ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ค้นพบศักยภาพของตนเอง มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
          15. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย
          16. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองเพื่อให้มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่จะมีแนวโน้มมีความจำเป็นในการสื่อสารที่เป็นสากลในอนาคต