อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
อักษรย่อ                                                     ต.ว.
 
สัญลักษณ์โรงเรียน             เขาปฐวี

สีประจำโรงเรียน                  ม่วง  -  ขาว
                                                                               สีม่วง    หมายถึง  ความอดทน  เข้มแข็ง  หนักแน่น  มั่นคง
                                                         สีขาว    หมายถึง  ความบริสุทธิ์แห่งจิตใจ  ความมีสัจจะ 
                                                                                     และมีคุณธรรม


 คำขวัญของโรงเรียน         “เป็นคนดี  รู้หน้าที่  มีวินัย  ตั้งใจเรียน”
 
 พุทธปรัชญา                                       
นตถิ  ปัญญา  สมา  อาภา
                                                        แปลว่า  “แสงสว่างใดเสมอเหมือนปัญญาไม่มี”

 
  พระประจำโรงเรียน                   
พระพุทธวิโมกข์  หลวงพ่อร่มธรรม

 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงเรียน           ศาลเจ้าแม่ร่มไทร  เจ้าพ่อกรุงสญชัยและบริวาร
 
  ต้นไม้ประจำโรงเรียน              
ต้นประดู่
 
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน          
ดอกประดู่