อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์โรงเรียน
          โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  มีอัตลักษณ์ที่เด่นชัด เป็นที่ยอมรับของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ
นั่นคือภาพลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตน บุคลิก นิสัย จิตใจ ที่เกิดจากการอบรมสั่งสอน การบ่มเพาะ และปลูกฝังของครู จากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นคำพูดที่ติดปากว่า "ชาวตลุกดู่เป็นผู้มีจิตอาสา กิริยางาม รักความสะอาด"