เกียรติประวัติ
เกียรติประวัติ
เกียรติประวัติ  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
 
     พ.ศ.  2535     :     โรงเรียนรางวัลพระราชทาน(ขนาดเล็ก)
    พ.ศ.  2543     :     ห้องสมุดดีเด่น  ระดับเขตการศึกษา6
    พ.ศ.  2546     :     ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา(รอบแรก) ระดับดี
    พ.ศ.  2547     :     โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
    พ.ศ.  2548     :     โรงเรียนวิถีพุทธ
    พ.ศ.  2549     :     ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจังหวัดอุทัยธานี
    พ.ศ.  2549     :     ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (รองสอง)ระดับ
                               ดีเยี่ยม

    พ.ศ.  2550     :     โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
                               การบริหารการศึกษาและจัดการศึกษา(สถานศึกษาประเภทที่1)
                               รุ่นที่  2

    พ.ศ.  2551     :     โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                               ระดับมัธยมศึกษา

    พ.ศ.  2554     :     ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (รอบสาม)
                               ระดับดี

    พ.ศ.  2554     :     ได้รับการรับรองเป็น  โรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)   
                               รุ่นที่3

    พ.ศ.  2555     :     โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
    พ.ศ.  2556     :     โรงเรียนต้นแบบ“การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการตามหลัก
                               ความดีพื้นฐานสากล” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน
                               และโรงเรียนมาตรฐานสากล  ปีการศึกษา 2556

    พ.ศ.  2556     :     สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
                               จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี 2556 
                               “สถานศึกษาพอเพียง 2556”  จากกระทรวงศึกษาธิการ
    พ.ศ.  2557     :     ได้รับคัดเลือกให้สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนที่มี
                               คุณภาพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 63 
                               ปีการศึกษา 2556  ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 
 จังหวัดนนทบุรี 
    พ.ศ.  2557     :     ผ่านการประเมินคงสภาพ“โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง”
    พ.ศ.  2557     :     ได้รับรางวัลดีเด่น  โครงงานคุณธรรม“เยาวชนไทยทำดีถวาย
                               ในหลวง” ะดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2557       
    พ.ศ.  2557     :     ได้รับการรับรองมาตรฐาน“โรงเรียนอย.น้อย” ระดับดีมาก 
                               ประจำปี 2557

    พ.ศ.  2557     :      ได้รับโล่  “มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาดประจำปี 2557”
                               ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดต่อเนื่อง
                               7 ปี

    พ.ศ.  2558     :     ได้รับคัดเลือกให้จำหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียนที่มี
                               คุณภาพ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  64  
                               ปีการศึกษา 2557
 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี
    พ.ศ.  2558     :     ได้รับรางวัลการประกวดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ
                               ด้านการจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม“ระดับดีเด่น” งาน 
                               Symposirm “เข้าใจเข้าถึงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
                               เรียนร่วม/เรียนรวม” 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                               เรียนร่วม/เรียนรวม
  ปีงบประมาณ 2558  ระดับเขตพื้นที่การ
                               ศึกษา  ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 
    พ.ศ.  2558     :    ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น  ชนะเลิศ  ระดับจังหวัด
                               โครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2558  จากสำนักงาน
                               คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                               (คปภ.)

    พ.ศ.  2558     :     ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดโครงงานคุณธรรม 
                               โครงการ บูรณาการอาเซียนกับโรงเรียนคุณธรรม(ASEAN
                               Integration with
 Moral School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                               ปีการศึกษา2558

    พ.ศ.  2558     :     ผ่านการประเมินคงสภาพ  “โรงเรียนในฝัน”  (โรงเรียนดีประจำ
                               อำเภอ) 

    พ.ศ.  2559     :    ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน 
                               ที่มีคุณภาพ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 65 
                               ปีการศึกษา2558  ณอิมแพ็คเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี 
    พ.ศ.  2559     :    ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ  โครงการMy Little Farm
                               “ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร” ปี 7 
                               ของบริษัทฟาร์มแชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด 
                               ระหว่างวันที่7 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2559  
    พ.ศ.  2559     :     เป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาระดับจังหวัด
                               ประจำปีพ.ศ. 2559 จากกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อ
                               วันที่ 15 สิงหาคม 2559

    พ.ศ.  2559     :     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี 
                               มอบประกาศเกียรติคุณที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัด
                               กิจกรรม ตามโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 
 
                              ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
                               และประเด็นเพิ่มเติมจังหวัดอุทัยธานี ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 
                               2559 สำเร็จเรียบร้อยอย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
    พ.ศ.  2559     :     เข้าร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะเต็มศึกษา
                               จังหวัดอุทัยธานีในงานSymposium STEM Education  ของ
                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  ร่วมกับ
                               เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
                               
จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 13  กันยายน 2559
    พ.ศ.  2559     :     เป็นโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น (Best Practice)ด้านการกำจัดขยะ
                               ในโรงเรียน  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
                               ประจำปีงบประมาณ 2559  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                               มัธยมศึกษาเขต 42 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
    พ.ศ.  2560     :    ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงาน
                               นักเรียนที่มีคุณภาพในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
                               ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์
                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 
                               29-31มกราคม 2560

    พ.ศ.  2560     :     เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
                               ร่วมกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2559 

                               จากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์