ครูที่ปรึกษานักเรียน ม.3
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3