วันจันทร์
นางสุนันทา โลหะการก ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าเวร)
นายธีรพร โพธิ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสาธิต ร้อยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
นางสินีนาถ โพธิ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัชชารีย์ เหลืองวิไล ครูผู้ช่วย
นางสาวสุณิสา ศรีมงคล ครูอัตราจ้าง