วันพุธ
นางสาวนภาลัย เชื้อกสิการ (หัวหน้าเวร)


นายนพดล โชติกะคาม
นายศรัณย์ สาเขตรการณ์
นางสุนันทา โลหะการก
นางสาววารุณี ไล้ประเสริฐ
นางสาวปราณี จันทฤกษ์
นางสาวปราวีณา ยอดเพ็ชร