วันพฤหัสบดี
นางสาวมลทิชา เหมือนฤทธิ์ ครูผู้ช่วย (หัวหน้าเวร)
นายวิโรจน์ วันจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
นายศรัณย์ สาเขตรการณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
นายอดิศร ปั้นพระ ครูผู้ช่วย
นางสาววารุณี ไล้ประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกศินี ชูช่วย ครูอัตราจ้าง