วันพฤหัสบดี
นายสาธิต ร้อยแก้ว (หัวหน้าเวร)
นายสำรวย หนูเถื่อน
นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ
นางสุภัทรา หนูเถื่อน
นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ
นางสาวณัชชารีย์ เหลืองวิไล
นางสาวสุชานรี จ่าแสง
นางสาวสุกัญญา โลหะการก