วันศุกร์
นางมาลี สัมพันธ์อภัย ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าเวร)
นายละเมียด คำรื่น ครูชำนาญการพิเศษ
นายจำรัส อิสภาโร ครูชำนาญการพิเศษ
นายชลาวัฒน์ ชลมาก ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชไมพร วิเชียรรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางปฐมาภรณ์ ชลมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ