กลุ่มบริหารวิชาการ
นางวิไล คำสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
smileyหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
smileyหัวหน้างานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
smileyหัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
smileyหัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
smileyหัวหน้างานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
smileyหัวหน้างานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
smileyหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
smileyหัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
smileyหัวหน้าการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
smileyหัวหน้าการนิเทศการศึกษา 
smileyหัวหน้างานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
นายสุรินทร์ เจนเจตวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ
smileyหัวหน้างานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
นายสุนัย คำสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
smileyหัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นายวิทยา ดวงมี ครูชำนาญการพิเศษ
smileyหัวหน้างานรับนักเรียน  
smileyหัวหน้างานจัดทำสำมะโนผู้เรียน
smileyหัวหน้างานทะเบียนวัดผล/ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
smileyหัวหน้างานข้อมูล  Student’s  ๒๕๕๑
นางสุนันทา โลหะการก ครูชำนาญการพิเศษ
smileyหัวหน้างานการจัดการเรียนร่วม 
smileyหัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด
นายธีรพร โพธิ ครูชำนาญการพิเศษ
smileyหัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ
นายสำรวย หนูเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษ
smileyหัวหน้างานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
นายละเมียด คำรื่น ครูชำนาญการพิเศษ
smileyหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร
นางสินีนาถ โพธิ ครูชำนาญการพิเศษ
smileyหัวหน้างานห้องสมุด
นางสาวมลทิชา เหมือนฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
smileyหัวหน้างานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

นายอดิศร ปั้นพระ ครูผู้ช่วย
smileyหัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
smileyหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            (ในพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
นางสาวปราณี จันทฤกษ์ ครูผู้ช่วย
smileyหัวหน้าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC : Data Management Center)
smileyหัวหน้างานโรงเรียนธนาคาร
นางสาวอมรรัตน์ แกว่นเขตรวิทย์ ครูอัตราจ้าง
smileyหัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวสุณิสา ศรีมงคล ครูอัตราจ้าง
smileyหัวหน้างานทะเบียนนักเรียน