กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางกุลธิดา พรมสอน ครูชำนาญการพิเศษ
laughหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
laughหัวหน้างานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา /แผนปฏิบัติการประจำปี
laughหัวหน้างานจัดสรรงบประมาณ 
laughหัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
laughหัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานและความเสี่ยง

นางนัยนา ธูปบูชา ครูชำนาญการพิเศษ
laughหัวหน้างานระดมทรัพยากร
laughหัวหน้างานทุนการศึกษา

นายสุนัย คำสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
laughหัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางสาวชไมพร วิเชียรรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
laughหัวหน้างานการเงิน
นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
laughหัวหน้างานพัสดุ  
นางสาวณัชชารีย์ เหลืองวิไล ครูผู้ช่วย
laughหัวหน้างานบัญชี
laughหัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายศรัณย์ สาเขตรการณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
laughหัวหน้างานทุนปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ
นายสาธิต ร้อยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
smileyหัวหน้างานสินทรัพย์