กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายวิโรจน์ วันจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
laughหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
laughหัวหน้างานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 – 5 ปี/แผนปฏิบัติการ
laughหัวหน้างานจัดสรรงบประมาณ 
laughหัวหน้างานระดมทรัพยากร
laughหัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานและความเสี่ยง
นางกุลธิดา พรมสอน ครูชขำนาญการพิเศษ
laughหัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
laughหัวหน้างานบริหารบัญชี
นางนัยนา ธูปบูชา ครูชำนาญการพิเศษ
laughหัวหน้างานทุนการศึกษาและปัจจัยพื้นฐาน
laughหัวหน้างานบริหารเงินงบประมาณ
นายสุนัย คำสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
laughหัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางสาวชไมพร วิเชียรรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
laughหัวหน้างานบริหารเงินนอกงบประมาณ
นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
laughหัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
นางสาวณัชชารีย์ เหลืองวิไล ครูผู้ช่วย
laughหัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ