กลุ่มบริหารทั่วไป
นายนพดล โชติกะคาม ครูชำนาญการพิเศษ
cheekyหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
cheekyหัวหน้างานธุรการ
นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
cheekyหัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
cheekyหัวหน้างานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
cheekyหัวหน้างานส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป  และกิจการนักเรียน

นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
cheekyหัวหน้างานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
นายชลาวัฒน์ ชลมาก ครูชำนาญการพิเศษ
cheekyหัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นายสุรินทร์ เจนเจตวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ
cheekyหัวหน้างานอาคารสถานที่
cheekyหัวหน้างานนักการภารโรงและแม่บ้าน
cheekyหัวหน้างานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
cheekyหัวหน้างานธนาคารขยะ
นางสาวนภาลัย เชื้อกสิการ ครูชำนาญการพิเศษ
cheekyหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
cheekyหัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)
นางสาววารุณี ไล้ประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
cheekyหัวหน้างานส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  หน่วยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
นายสำรวย หนูเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษ
cheekyหัวหน้างานโรงเรียนกับชุมชนและบริการสาธารณะ  
นางนัยนา ธูปบูชา ครูชำนาญการพิเศษ
yesงานสวัสดิการร้านค้า อาหารและน้ำดื่ม
      cheekyหัวหน้างานตรวจสอบบัญชี
นางสุนันทา โลหะการก ครูชำนาญการพิเศษ
cheekyหัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวปราณี จันทฤกษ์ ครูผู้ช่วย
yesงานสวัสดิการร้านค้า อาหารและน้ำดื่ม
      cheekyหัวหน้าคณะทำงาน
นางสาวณัชชารีย์ เหลืองวิไล ครูผู้ช่วย
cheekyหัวหน้างานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
cheekyหัวหน้าระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA)