กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาววารุณี ไล้ประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
angelหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
angelหัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
angelหัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
angelหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย  
angelหัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
angelหัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
angelหัวหน้างานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  
angelหัวหน้างานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
angelหัวหน้างานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
angelหัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย  
angelหัวหน้างานการออกจากราชการ