กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายสำรวย หนูเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษ
coolหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
coolหัวหน้างานเสริมสร้างระเบียบ วินัย และปกครองนักเรียน
coolหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมสภานักเรียน  
coolหัวหน้างานขับเคลื่อน กระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะยั่งยืน “ตลุกดู่พันธุ์ดี”  (TALUKDU'2023 Project)
นายธีรพร โพธิ ครูชำนาญการพิเศษ
coolหัวหน้างานหัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา และครูเวรประจำวัน
นายศรัณย์ สาเขตรการณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
coolหัวหน้างานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นายละเมียด คำรื่น ครูชำนาญการพิเศษ
coolหัวหน้างานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน
นายจำรัส อิสภาโร ครูชำนาญการพิเศษ
coolหัวหน้างานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  
coolหัวหน้างานป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อในสถานศึกษา
นางสินีนาถ โพธิ ครูชำนาญการพิเศษ
coolหัวหน้างานพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน    
นางสุนันทา โลหะการก ครูชำนาญการพิเศษ
coolหัวหน้างาน To Be Number One
นายชลาวัฒน์ ชลมาก ครูชำนาญการพิเศษ
coolหัวหน้างานส่งเสริมการแสดงออกด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
coolหัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
coolหัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
coolหัวหน้างานโรงเรียนวิถีพุทธ  
นางมาลี สัมพันธ์อภัย ครูชำนาญการพิเศษ
coolหัวหน้างานสืบสานประเพณี และวันสำคัญของชาติ