คณะผู้บริหาร

นายอัคคณัฐ อัยรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิไล คำสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางกุลธิดา พรมสอน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาววารุณี ไล้ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนพดล โชติกะคาม
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายละเมียด คำรื่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน