คณะผู้บริหาร

นายอัคคณัฐ อัยรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิไล คำสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายวิโรจน์ วันจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาววารุณี ไล้ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนพดล โชติกะคาม
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายสำรวย หนูเถื่อน
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน