กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุนันทา โลหะการก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสุภัทรา หนูเถื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเกศินี ชูช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2