กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภัทรา หนูเถื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุนันทา โลหะการก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุชานรี จ่าแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2