กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสาธิต ร้อยแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายวิทยา ดวงมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปราณี จันทฤกษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2