กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิทยา ดวงมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายสาธิต ร้อยแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปราณี จันทฤกษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2