กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุรินทร์ เจนเจตวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นาละเมียด คำรื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเมพาวี นาวินธรรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1