นักการ/ลูกจ้าง

นางปฐมาภรณ์ ชลมาก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเฉลิมยศ จีนเมือง
นักการภารโรง

นางประยูร สุวรรณคาม
แม่บ้าน

นางสาววันพร สอาดเอี่ยม
แม่บ้าน