นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาววรรณิศา แก้วเกษการณ์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2