นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวพรชิตา กองช้าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกุลณัฐ เขตจำนันท์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุกัญญา โลหะการก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธัญญารัตน์ หมื่นแสนคำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกัลยรัตน์ วังสีราช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเมพาวี นาวินธรรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1