กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุนัย คำสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายจำรัส อิสภาโร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2