กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจำรัส อิสภาโร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุนัย คำสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2