กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอดิศร ปั้นพระ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายนพดล โชติกะคาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปราวีณา ยอดเพ็ชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางจิราพร เสมากูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุณิสา ศรีมงคล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3