กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนพดล โชติกะคาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายอดิศร ปั้นพระ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางจิราพร เสมากูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุณิสา ศรีมงคล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3