กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายธีรพร โพธิ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมลทิชา เหมือนฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอมรรัตน์ แกว่นเขตรวิทย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพรชิตา กองช้าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1