กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิโรจน์ วันจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธีรพร โพธิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมลทิชา เหมือนฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอมรรัตน์ แกว่นเขตรวิทย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3